Sertifikati i Politika društva

Sertifikati i Politika društva

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta je sastavni deo ukupne poslovne politike kompanije. Ona se zasniva na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na principima sistema menadžmenta kvalitetom, čiji je osnovni zadatak stalno poboljšavanje kvaliteta celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja naših investitora i krajnjih korisnika.

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA

Politika zaštite i bezbednosti na radu kompanije Millennium Team  podrazumeva svođenje svih rizika  na najmanju moguću meru, primenom programa prevencije i upravljanja rizikom u svim aktivnostima i procesima. Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost kompanije da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene i ostala lica uključena u aktivnosti kompanije.

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U cilju dugoročno uspešnog poslovanja poseban značaj dajemo sistemskom pristupu aktivnostima na unapređenju zaštite životne sredine. U tom smislu u svaku aktivnost kao bitan i neodvojiv element uključujemo upravljanje prema standardima sistema menadžmenta životnom sredinom, kao i u skladu sa zakonima i ostalim propisima o zaštiti životne sredine.

POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Obavezivanje na  očuvanje poverljivosti, integriteta i raspoloživosti kompletne materijalne i elektronske informacione imovine kompanije.

SERTIFIKATI

ISO 14001 - SISTEM MENADžMENTA žIVOTNOM SREDINOM (EMS)

OHSAS 18001 - SISTEM MENADžMENTA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOšćU NA RADU (OH&S)

ISO 3834-2 - SVEOBUHVATNI ZAVARIVAčKO TEHNIčKI ZAHTEVI KVALITETA

ISO /IEC 27 001 SISTEM MENADžMENTA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Partner