Aktuelni radovi

Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg stambeno-poslovnog objekta u ulici Knez Mihailova 20 - Čika Ljubina 9

Projekat kompletne rekonstrukcije i adaptacije postojećeg stambeno-poslovnog objekta u ulici  Knez Mihailova 20 - Čika Ljubina 9 koji izvodi naša kompanija Millennium Team,  podrazumeva i ispunjavanje zahteva za zaštitu kulturno –istorijske celine i zahteve energetske efikasnosti

Projekat kompletne rekonstrukcije i adaptacije postojećeg stambeno-poslovnog objekta u ulici  Knez Mihailova 20 - Čika Ljubina 9 koji izvodi naša kompanija Millennium Team,  podrazumeva i ispunjavanje zahteva za zaštitu kulturno –istorijske celine i zahteve energetske efikasnosti.

U toku izvođenja projekta biće izvršena  rekonstrukcija konstruktivnog sistema, tako što su postojeće drvene međuspratne konstrukcije zamenjene novim armiranim  betonskim.

U cilju promene namene dela objekta, postojeći kancelarijski prostor promeniće namenu u hotelski sadržaj. Biće izvršena adaptacija objekta tako da novim arhitektonskim rešenjem objekat funkcionalno i organizaciono bude koncipiran da zadovolji potrebe novog korisnika.

Objekat će u celosti zadržati  postojeće građevinske linije i volumen. Namena planiranog objekta po završetku rekonstrukcije i adaptacije biće  poslovno stambeni, sa tri funkcionalno-tehnološke celine: poslovni prostor - lokali  koju čine tri lokala i hotelski sadržaj.  

Pristup hotelu će biti nezavistan od poslovnog prostora i biće omogućen  preko liftova i stepeništa iz postojećeg pasaža odnosno atrijuma.

Hotelu će se direktno pristupati  sa tri lifta. Dva lifta su servisna i sastavni su deo svakog korpusa. Pristupaće im se iz pasaža čime će se povezati  sve etaže svakog korpusa ponaosob, od podruma do najviše etaže. Veza između dva servisna lifta biće direktna i to na nivou podruma .

Za posetioce hotela – goste, predviđen je panoramski lift od prizemlja do drugog sprata. Liftu će se pristupati  iz atrijuma a njime će biti moguće doći do ravnog krova terase na drugom spratu, koji povezuje dva korpusa.

U okviru svakog korpusa ponaosob biće formiran jos po jedan lift koji povezuje hotelske sadržaje od drugog sprata do najviših etaža.

Na nivou prizemlja biće zadržan je pasaž sa otvorenim atrijumom.

Partner