Aktuelni radovi

Projekat izvođenja radova sanacije čišćenja taložnice i izgradnje cevovoda PP Makiš

Projekat izvođenja radova sanacije čišćenja taložnice i izgradnje cevovoda PP Makiš je stvaranje neophodne zapremine od 1.320.000м3 vode kao i polaganje novoprojektovanog cevovoda 2х1500мм u dužini od 400 m za PP Makiš 2.

Projekat izvođenja radova sanacije čišćenja taložnice i izgradnje cevovoda PP Makiš je stvaranje neophodne zapremine od 1.320.000м3 vode kao i polaganje novoprojektovanog cevovoda 2х1500мм u dužini od 400 m za PP Makiš 2.

Čišćenje istaloženog materijala radi se do kote 65.00 mnm, a to je kota koja je za 1, 00 m niža od minimalnog radnog nivoa.

Kod čišćenja taložnice poseban segment čini i čišćenje mulja oko izliva i uliva cevnih veza neophodnih za funkcionisanje procesa na PPV Makiš.

Radovi podrazumevaju i pripremne radove na rasčišćavanju obalskog dela taložnice i terena na mestu taložnih kaseta što uključuje i seču drveća i rastinja i odvoz materijala. 

Izgradnja taložnih kaseta u kome će se deponovati nanos iz taložnice  Savskog jezera, mora da ispuni sve tehničko-tehnološke uslove koji su prihvatljivi sa stanovišta zaštite  životne sredine.

 Izmuljivanje-čišćenje taložnice savskog jezera radiće se sa ispumpavanjem hidromešavine mulja i vode sa refulernim pumpama. Voda koja se koristi za hidromešavinu vraća se u taložnicu preko prelivnih i drenažnih cevi- vrši se recirkulacija.

Refulerne pumpe moraju biti takvih karakteristika da ne zamućuju vodu u taložnici u krugu poluprečnika od mah 5m.  Rekultivacija površine taložnih kaseta vrši se po završenom izmuljivanju

Izgradnja cevovoda, sanacija i čišćenje taložnice Makiš prvi deo 

Igradnja cevovoda, sanacija i čišćenje taložnice Makiš drugi deo  

Izgradnja cevovoda, sanacija i čišćenje taložnice Makiš treći deo 

Partner