Aktuelni radovi

Beograd na vodi -Sava promenada

Projekat “ SAVA PROMENADA “je podeljen u tri celine:

1. ZONA OBALE - Sanacija i rekonstrukcija obaloutvrde 2. ZONA HERCEGOVAČKE ULICE - Rekonstrukcija ulice 3. ZONA PROMENADE - Izgradnja promenade

Beograd na vodi – SAVA PROMENADA

Period izgradnje:   2015. do 2016.

Projekat “ SAVA PROMENADA “je podeljen u tri celine:

1. ZONA OBALE - Sanacija i rekonstrukcija obaloutvrde

2. ZONA HERCEGOVAČKE ULICE - Rekonstrukcija ulice

3. ZONA PROMENADE - Izgradnja promenade

ZONA OBALE

Sanacijom i rekonstrukcijom obaloutvrde su obuhvaćeni radovi  kojima se uspostavlja nova visinska kota keja na desnoj obali reke Save, na potezu dužine od oko 250m, tzv. zone Sava Promenade „Beograd na vodi“, od Starog savskog mosta (km 1+525 stacionaže reke), do nizvodne granice zone (km 1+275).

Uređenje obalnog pojasa podrazumeva:

•          Izradu nasipa i podizanje kote obaloutvrde - šetališta i biciklističke staze na kotu 76.00, sa i kotu 75.50 ispred postojeće zgrade paviljona.

•          Izradu terase ispred paviljona u dva nivoa

•          Izradu pristupnog stepeništa pontonu

•          Izradu pontonske platforme u produžetku promenade

•          Izgradnju amfiteatra ispod mosta

•          Izradu piknik zone uz šetalište

•          Obradu pešačkih i kolskih tokova

•          Ozelenjavanje

•          Opremanje urbanim mobilijarom

•          Izrada uličnog i dekorativnog osvetljenja

•          Postavljanje sigurnosnih ograda

•          Postavljanje tabli za obeležavanje i usmeravanje - znakova i putokaza

ZONA HERCEGOVAČKE ULICE

Uređenje Hercegovačke ulice u okviru zone Sava promenade projekta Beograda na vodi. Područje obuhvata hercegovačke ulice je sama Hercegovačka ulica, parking uz Hercegovačku ulicu kao i vezne saobraćajnice do postojećeg prelaza preko pruge koji se rekonstruiše prema  projektnoj dokumentaciji.

U okviru ove celine izvedeno je sledeće:

•          Uređenje parka u Travničkoj ulici

•          Rekonstrukcija postojećeg kolovoza sa popravkom podloge

•          Izrada nove kolovozne konstrukcije na delu pružnog prelaza

•          Izrada parkinga

•          Popločavanje trotoara i postavljanje ivičnjaka

•          Regulisanje odvodnjavanja sa rekonstrukcijom / izradom slivnika

•          Ozelenjavanje

•          Osvetljenje

•          Opremanje urbanim mobilijarom

•          Horizontalna i vertikalna signalizacija

•          Postavljanje reklamnih panoa i tabli za obeležavanje i usmeravanje

ZONA PROMENADE

Izgradnja Promenade u okviru zone Sava promenade “Beograda na vodi”. Pešačka promenada povezuje objekat galerije (Geozavoda) sa šetalištem na obali. Područje obuhvata i Mostarsku ulicu, planskim dokumentom definisanu kao kolsko peščku.

U okviru ove celine izvedeno je sledeće:

•          Obrada pešačkih i kolskih tokova

•          Regulisanje odvodnjavanja sa rekonstrukcijom / izradom slivnika

•          Ozelenjavanje

•          Izrada uličnog i dekorativnog osvetljenja

•          Opremanje urbanim mobilijarom

•          Postavljanje dekorativnih kapija i ograda

•          Postavljanje tabli za obeležavanje i usmeravanje - znakova i putokaza

•          Horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija

•          Postavljanje reklamnih i interaktivnih panoa

Partner